Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Amsterdam, Indische Buurt Ruimtelijke visie

Feiten

Locatie Opdrachtgever Afgerond
Amsterdam Ymere Ontwerp 2009

Project details

In opdracht van Ymere heeft BDP. de stedenbouwkundige visie opgesteld ‘Indische Buurt als entree naar de stad’. Door haar strategische ligging binnen Amsterdam en de ruimtelijk-functionele mogelijkheden van de wijk heeft de Indische Buurt de potentie om zich in de toekomst meer te gaan profileren als ‘entree naar de stad’. In het bijzonder voor het oostelijke deel van de Indische Buurt zijn er grote kansen om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het leef-, werk- en verblijfsklimaat sterk op te waarderen.
Om de Indische Buurt als entree naar de stad tot uiting te laten komen, zijn er op een drietal schaalniveaus inspanningen nodig;

  • De fysieke hoofdverbindingen van en naar het centrum verdienen de uitstraling die toebehoort aan een ‘stadsentree’. Hierbij is het van belang een balans te creëren tussen verkeer, ruimtelijke kwaliteit en menging van stedelijke functies en voorzieningen.
  • De Indische Buurt gaat actief deel uit maken van de metropool doordat een aantal bestaande en nieuwe voorzieningen een grote reikwijdte heeft. Met name de groenvoorziening van het Flevopark en het Nieuwe Diep, maar ook een toekomstige ontwikkeling van een voorgestelde sport- en zorgboulevard kunnen mensen uit een groot deel van de stad aantrekken en bijdragen tot de metropoolvorming van Amsterdam.
  • Het oostelijk deel van de Indische Buurt wordt in de toekomst een integraal onderdeel van het stadscentrum; een attractieve, dynamische woonomgeving met een eigen identiteit. Het clusteren en uitbreiden van de zorgvoorzieningen rondom het Flevohuis vorm hierbij een belangrijke drager.

In de Visie zijn een aantal beslispunten opgenomen die allen bijdragen aan de kwaliteitsimpuls die nodig is om de Indische Buurt te profileren als ‘entree naar de stad’. De beslispunten tezamen vormt het gehele pallet aan voorgestelde ruimtelijke ingrepen. Echter de beslispunten verschillen in mate van ingreep, in doelstelling en in tijdspad, waardoor als vanzelfsprekend een prioritering en gefaseerde aanpak wordt aangeboden.

Betrokken disciplines

Visie