Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Coevorden Visie historische binnenstad

Feiten

Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Gemeente Coevorden Kern circa 110 hectare (1,1 km x 1 km) Ontwerp 2003-2008, Realisatie 2007-heden

Project details

In de visie die werd ontwikkeld voor Coevorden, staat de historische binnenstad centraal met de geschiedenis als inspiratiebron. Het streven is om de contouren van de oude vesting beter zichtbaar te maken. Er is gewerkt met drie thema’s, die in alle deelontwerpen terug komen: water, geschiedenis en gezelligheid. Dit heeft geresulteerd in 20 actiepunten, die stapsgewijs zullen worden uitgewerkt in eigentijdse, duurzame ontwerpen. Enkele van de actiepunten zijn: locatie voor een nieuw stadhuis, vergroting van de haven, Weeshuisweide, stationsgebied, herontwikkeling Holwert (oud bedrijfsterrein).
Zo zal de oude vestingstructuur worden hersteld door de contouren van de oude citadel weer herkenbaar te maken als kenmerk van Coevorden, en door nieuwe ontwikkelingen te koppelen aan openbare routes langs de historische singels.
Een ander beeldbepalend actiepunt, is het ontwerp voor een nieuwe haven met omliggende bebouwing. De inrichting van de openbare ruimte langs de singels, in het centrumgebied en bij de haven, speelt een bindende rol bij het zoeken naar een rustig en samenhangend totaalbeeld. De singelstructuur is weer aantrekkelijk gemaakt middels een hoger gelegen wandelroute en opnieuw vormgegeven hoekpunten, de Bastions.

Kenmerkend voor dit project is dat al vroeg in het proces veel overleg met bewoners, betrokkenen en klankbordgroepen heeft plaatsgevonden. Dit vraagt in de beginfase veel tijd, maar resulteert wel in een breed draagvlak voor de plannen.
Het wensbeeld Coevorden is unaniem door de klankbordgroep en door de Raad aangenomen.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundige visie, Beeldkwaliteitplan openbare ruimte, Uitwerking diverse deelgebieden, Inrichting openbare ruimte, Supervisie