Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Honswijk Everdingen en Lunet aan de Snel, Beeldkwaliteitplan Forten

Feiten

Locatie Opdrachtgever Afgerond
Nieuwe Hollandse Waterlinie Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie, gemeente Houten, gemeente Vianen, gemeente Culemborg Ontwerp 2009

Project details

Voor fort Honswijk, fort Everdingen en Lunet aan de Snel is een Beeldkwaliteitplan vervaardigd in opdracht van het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie, gemeente Houten, gemeente Vianen en gemeente Culemborg.
De primaire doelstelling van het Beeldkwaliteitplan is om duidelijke en gedragen ruimtelijke kaders aan te geven waarbinnen ingrepen aan de bestaande gebouwen, de ontwikkeling van nieuwbouw, en de inrichting van de buitenruimte van de forten mogen plaatsvinden. Wat zijn de bestaande waarden die we willen behouden en versterken, en welke toekomstige ruimtelijke kwaliteit streven we na?
Om overheden en marktpartijen te kunnen enthousiasmeren en te laten zien welke potenties een gebied heeft, is bovenal een inspirerende visie nodig. Een stedenbouwkundige / landschappelijke visie die aan iedereen duidelijk kan maken wat de basis is van het plan, het thema dat alles samenbindt.
Het Beeldkwaliteitplan is bedoeld als toetsingskader, op te leggen aan marktpartijen die initiatieven willen ontplooien op de forten. De centrale opgave voor de forten was daarbij het vinden van een balans tussen sturing en flexibiliteit, en tussen behoud en ontwikkeling van de monumentale gebouwen en terreinen.
Door in het beeldkwaliteitplan richtlijnen, referentiebeelden en toetsingscriteria op te nemen voor de kwalitatieve uitwerking van de openbare ruimte en de gebouwen, hoeft de uiteindelijke functie niet bij voorbaad bepaald te worden; binnen de richtlijnen kunnen nog verschillende functies een plaats vinden op de forten.

Hiervoor zijn de volgende stappen doorlopen:

  • Voor beide forten is eerst de geest van de plek bepaald. Deze is een resultante van de ruimtelijke opbouw van het fort en de uitstraling van de gebouwen.
  • In een workshop is aan de hand van vragen die betrekking hadden op de context, de ruimtelijke compositie, de bebouwing en het parkeren per fort aangegeven wat de bandbreedte van de mogelijke veranderingen zijn.
  • Uit deze ideeën is een drietal ruimtelijke ontwikkelingsscenario’s ontwikkeld, waarbij de ruimtelijke compositie van het fort de basis voor de veranderingen vormt.

Betrokken disciplines

Beeldkwaliteitplan