Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Haarlemmermeer, Schiphol Logistics Park (SLP)

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Haarlemmermeer SLP 200 hectare met grootschalige logistieke bedrijvigheid Ontwerp 2006-2012, Realisatie vanaf 2013

Project details

Schiphol Logistics Park (SLP) heeft al een lange ontwikkelingsgeschiedenis. Eind jaren ‘90 is reeds gestart met de ontwikkeling van het gebied. De belangrijkste doelstelling van het geactualiseerd Stedenbouwkundig Ontwerp (2013) en het nieuw op te stellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan is om te zorgen voor een zo helder mogelijke opzet om de herkenbaarheid van en samenhang tussen de verschillende onderdelen te optimaliseren.
De principes van het stedenbouwkundig plan uit 2001 zijn waar mogelijk overgenomen en verwerkt in de geactualiseerde plannen, waarbij met name de polderstructuur en de reservering voor de Parallelle Kaagbaan als structurerende kaders herkenbaar zijn.
Het plangebied, dat in totaal ca. 220 hectare groot is, ligt direct ten zuiden van Schiphol en is optimaal aangesloten op het rijkswegennet (A4) en openbaar vervoer voorzieningen (Zuidtangent). Het plangebied zal grotendeels worden ontwikkeld tot een bedrijventerrein. Het grootste deel van de ontwikkeling is bestemd voor logistieke bedrijven. Door de goede bereikbaarheid via de A4 en de nieuwe N201 en de ligging nabij het vrachtplatform van Schiphol is het plangebied één van de beste locaties in Nederland voor logistieke bedrijven met luchtvrachtafhandeling.
Binnen het plangebied is tevens een reservering van kracht voor een nieuwe start- en landingsbaan van Schiphol, de Parallelle Kaagbaan. Door deze reservering wordt het gebied verdeeld in een westelijke en een oostelijk bouwveld van ca. 11 en 30 hectare bebouwbaar oppervlak. Daarmee zal het gebied transformeren van een voorheen grotendeels onbebouwd gebied tot een intensief gebruikt bedrijventerrein met een centrale groene zone (als gevolg van het reserveringsgebied Parallelle Kaagbaan).
Eveneens kenmerkend voor het plangebied is dat het wordt doorkruist en geflankeerd door infrastructuur. Een aanzienlijk deel van de infrastructuur ligt verhoogd ten opzichte van het maaiveld, op dijklichamen. Door het landschap in te richten als een samenhangend geheel met een open karakter, ontstaat er ondanks de vele doorkruisingen een herkenbare eenheid.
Om de representatieve uitstraling van de bebouwde gebieden naar de omgeving te waarborgen zijn aan enkele beeldbepalende randen van de bebouwde gebieden voorgevelzones vastgesteld. De richtlijnen die hier gelden zijn er met name op gericht dat de bebouwing zich met een representatieve gevel naar de omgeving richt.

Betrokken disciplines

Geactualiseerd stedenbouwkundig ontwerp, Beeldkwaliteitplan en supervisie