Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Naaldwijk, Honderdland

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Naaldwijk OCW - Ontwikkelingsmaatschappij Coldenhove West (fase 1) HOC - Honderdland Ontwikkel Combinatie (fase 2) circa 100 ha (fase 1 omvat circa 40 ha) Ontwerp 2001-heden, Realisatie 2004-heden

Project details

De lineaire vorm van de polder is als aanleiding gebruikt voor een ladderstructuur over de polder heen, in noord-zuid richting. Hierdoor wordt in deze richting tevens fasering mogelijk. De lichte kromming in de centrale ontsluitingsweg brengt sierlijkheid aan en tevens wordt hierdoor de veranderende verkavelingsrichting van de polder opgepakt. De “sporten van de ladder” dienen als doorzichten in oost-westelijke richting. In deze richting vindt een zonering plaats van soorten bedrijvigheid, zodat per fase alle soorten beschikbaar komen.
Loodrecht op deze hoofdontsluiting staan de “sporten van de ladder”, welke gekoppeld zijn aan het openbaar groen en het water. Door deze sporten weer met elkaar te verbinden ontstaan lussen, om velden heen, waarin op een zo flexibel mogelijke manier bedrijven geplaatst kunnen worden.

De hoofdontsluitingsweg zal aan de noordkant worden aangesloten op de nog te ontwikkelen rotonde. Dit is een wijziging ten opzichte van het Masterplan, die in dit ontwerp is uitgewerkt door de lichte bocht naar links over te  laten gaan in een lichte bocht naar rechts. Zo behoudt de weg zijn karakter en wordt het gebied in een vloeiende beweging ontsloten.
De hoofdontsluitingsweg heeft een breed profiel met bomen en aan de westzijde een groen talud als overgang naar de kavels.

De bebouwing langs de snelweg heeft door hoogwaardige architectuur een representatieve uitstraling, passend bij deze zichtlocatie.
De noordzijde van het gebied vraagt eveneens om passende, representatieve bebouwing, echter met een andere korrelgrootte dan langs de A20. In deze zone is ruimte voor losse panden die zich kunnen presenteren in een groenere setting met veel water. Bij de rotonde Westerlee kan een groter pand gerealiseerd worden en richting de Maasdijk wordt de bebouwing kleiner van omvang.
Langs de Maasdijk zal door toepassing van kleinschalige bedrijven en losse woonbebouwing het kleinschalige karakter langs de dijk behouden blijven. Bestaande woningen langs de Maasdijk die binnen het plangebied vallen, zullen in principe behouden blijven.

Betrokken disciplines

Masterplan, stedenbouwkundig ontwerp, beeldkwaliteitplan, inrichting openbare ruimte, supervisie