Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Zoeterwoude, Verde Vista

Feiten

Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
- Belvedère Oude Rijn (2001): Gemeente Leiden en Gemeente Zoeterwoude. - Verde Vista Meerburg (2004 t/m 2008): Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (gemeente Zoeterwoude en OPP (Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector B.V.) Belvedère Oude Rijn: 87 hectare, Verde Vista Meerburg: 21 hectare Ontwerp 2001-2009, Realisatie 2010-heden

Project details

Belvedère Oude Rijn
In opdracht van de gemeente Leiden en de gemeente Zoeterwoude is vanaf 2000 gewerkt aan een ontwerp voor beide zijde van de te verbreden A4 tussen Leiden en Zoeterwoude, resulterende in project Belvedère Oude Rijn. Het traject van de A4 heeft ter plaatse van het plangebied een lichte kromming en in de toekomst een hoogteverschil van ca.17 meter, waarop het ontwerp anticipeert. In het ontwerp Belvedère Oude Rijn wordt samenhang gecreëerd in de vorm van een integraal ontwerp, dat zowel de verkeersknopen vormgeeft als de overgang tussen landschap en stedelijk gebied. In het ontwerp is bovendien ruimte voor een nieuw station en een transferium.
De Belvedère vormt de landschappelijke inbedding van de infrastructuur en maakt uitzichten over het open landschap mogelijk. De Belvedère vormt de grens naar het Groene Hart. In het ontwerp worden bestaande en potentiële problemen (bijvoorbeeld geluidhinder) in één gebaar opgelost.
Door het aanbrengen van een dijkvormig grondlichaam langs de snelweg wordt de daling benadrukt van het snelwegniveau, in de richting van het nieuw aan te leggen aquaduct bij de Oude Rijn. Dit wordt extra ondersteund doordat de hoogte van de bebouwing toeneemt al naar gelang de bebouwing hoger op het grondlichaam ligt.

Verde Vista Meerburg
Vanaf 2004 is in opdracht van de gemeente Zoeterwoude de zuidzijde (Zoeterwoudse kant) van het plan een stedenbouwkundig plan gemaakt; Verde Vista Meerburg. In deze uitwerking is het mogelijk langs de snelweg nieuwbouw te realiseren, met een kantorenzijde direct langs de snelweg en een woonzijde aan de polderkant.
Het parkeren voor deze nieuwe bebouwing wordt uit het zicht, in het nieuwe talud, onder de bebouwing, opgelost. De kantoorbebouwing direct langs de snelweg fungeert hierbij als geluidbuffer voor de woningen die meer naar achteren liggen.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Beeldkwaliteitplan, Inrichting openbare ruimte, Supervisior van de gemeente en adviseur van OMM