Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Naoorlogse Stad

Veel van de naoorlogse woonwijken zijn op een leeftijd, dat een opknapbeurt onvermijdelijk is. BDP heeft veel ervaring met herstructureringsopgaven in naoorlogse woonwijken en veel van onze projecten in naoorlogse woonwijken zijn op dit moment in uitvoering of al gerealiseerd.

Informatie

Bij herstructureringsprojecten nemen wij altijd de bestaande kwaliteiten en ruimtelijke structuren als uitgangspunt. Samen met de programmatische opgave zijn een aantal vernieuwingsprincipes mogelijk zoals herinrichting (van de openbare ruimte) en transformatie van de stedelijke structuur, al dan niet gecombineerd met vervanging van bestaande woningen.

Bij de aanpak van naoorlogse woonwijken is draagvlak onder de bewoners en andere betrokkenen van groot belang. Daarom betrekken wij  bij voorkeur bewoners vanaf het begin bij een project, bijvoorbeeld via een klankbordgroep of (interactieve) werkateliers, zodat zij met het ontwerp kunnen meegroeien. Daarnaast is een open werkhouding met onder meer de betrokken gemeentelijke ambtenaren ook belangrijk.

BDP maakt een inspirerende visie met een thema dat alles samenbindt. Door daarbij de bestaande ruimtelijke structuur als uitgangspunt te nemen, is het project goed faseerbaar en is een flexibele uitwerking mogelijk.

In opdracht van VROM heeft BDP in 2006 in samenwerking met bureau Van Empelen van Aalderen een leidraad ontwikkeld voor een meer systematische ontwerpbenadering van de herstructureringsopgave: “Tussen park en stad - Handboek voor ruimtelijke ontwikkeling”. (Blauwdruk, 2006). Aan de hand van de stedenbouwkundige opbouw van de naoorlogse wijken is een ontwerpmethode ontwikkeld die de verschillende mogelijke vernieuwingsrichtingen en nieuwe stedelijke programma’s in beeld brengt.

Naoorlogse Stad Projecten