Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{CategoryPrefix}#{Category}

#{Title}

#{Author}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

BDP presenteert ontwikkelingsvise Halvinkhuizen aan bewoners

Helene.JPG

In opdracht van de gemeente Putten maakte BDP de visie en het masterplan voor de ontwikkeling van Halvinkhuizen, een integrale ontwerpopgave in een prachtig cultuurhistorisch landschap, dat wonen, werken en recreatie met elkaar verbindt en waar hoge ambities liggen op het gebied van duurzaamheid en natuurinclusief wonen. Het beeldkwaliteitplan voor de eerste fase is afgerond en werd vorige week getoond op de informatiebijeenkomst van de gemeente.

Putten, Halvinkhuizen_nieuwsbericht website4.jpg

De bestaande structuur van lange bomenrijen en houtwallen deelt het gebied als vanzelfsprekend op in vier delen en vormt het uitgangspunt voor ons ontwerp. Door de bestaande houtwallen en lanen in de primaire groenstructuur op te nemen en te versterken, ontstaat een biodivers en klimaatadaptief centraal groengebied met vier deelgebieden daaromheen, die in verschillende fasen kunnen worden ontwikkeld.

Het historische enkdorpenlandschap rond Putten kent een afwisselende schakeling van weilanden, erven en akkers, met verspreid liggende landgoederen en boerderijen. Een netwerk van rustige landweggetjes, bomenlanen en houtwallen rijgt het landschap aaneen. Door de schaalvergroting van de agrarische bedrijven, is een deel van deze fijnmazige structuur verloren gegaan. In ons ontwerp maken wij de landschappelijke kwaliteiten van het bijzondere cultuurlandschap weer zichtbaar en versterken deze tot een actief, natuurlijk raamwerk als drager voor een natuurinclusieve wijk.

Putten, Halvinkhuizen_nieuwsbericht website.jpg
Putten, Halvinkhuizen_nieuwsbericht website2.jpg

De vier deelgebieden vormen de buurten van Halvinkhuizen. Iedere buurt heeft een eigen wegenstructuur, met één ingang voor auto’s vanaf de randen van het gebied en één lus-ontsluiting door de buurt. Hierdoor blijven de houtwallen in het centrale groengebied onaangetast en wordt doorgaand autoverkeer door de wijk voorkomen. De hoofdfietsroutes worden juist wel aan het groene raamwerk gekoppeld en leggen een vebinding met het centrum van Putten en het buitengebied.

Elke buurt is opgedeeld in bouwvelden. Deze bouwvelden zijn gedefiniëerd door het bestaande cultuurlandschap en refereren aan de historische verkaveling van het gebied. Tussen de velden liggen groene lopers die ruimte bieden voor waterbegeleiding, -berging- en -infiltratie.

De centrale groenzone die van oost naar west door het gebied loopt vormt een waterberging voor de wijk, maar biedt ook een oplossing voor de huidige waterproblematiek in de aangrenzende gebieden. Via de groene lopers vormt een padennetwerk voor fietsers, wandelaars en sporters de verbinding tussen de velden en de buurten onderling en de primaire groenstructuur van het gebied. Langs dit netwerk worden strategische punten als ontmoetingsplekken vormgegeven, waar met enkele (groene) voorzieningen het dorpse leven zich ontplooit.

In Halvinkhuizen bepaalt de landschappelijke context de sfeer van de wijk en de vormgeving van de bebouwing. Dit is in het beeldkwaliteitplan voor de eerste fase concreet gemaakt. De bebouwing wordt geïntegreerd in de bomenrijke omgeving en mag in het groene beeld niet “concurreren”. De vormgeving van de gebouwen ontleent haar kracht aan de samensmelting tussen architectuur en landschap; kleuren en materialen zijn daarbij passend en ingetogen. De overgangen tussen achtertuinen en gemeenschappelijke groengebieden krijgen een landschappelijke invulling en natuurinclusieve elementen in de constructie, zoals vogelnesten, insectenhotels en groendaken dragen bij aan de biodiversiteit in de wijk.

Putten, Halvinkhuizen_nieuwsbericht website3.jpg