Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Amsterdam, Business Park Amsterdam Osdorp

Locatie Opdrachtgever Omvang Afgerond
Amsterdam Stadsdeel Osdorp i.s.m. Schiphol Area Development Company nv Totaal circa 140 ha, 30 ha (fase 1), 40 ha (fase 2), 70 ha (natuur) Ontwerp 2004 - 2009, Realisatie 2004-heden

Osdorp is het meest westelijk gelegen stadsdeel van de Gemeente Amsterdam. Begin jaren negentig is de Stadsdeelraad begonnen met de planvorming voor het aanleggen van een groenstructuur en een bedrijvenpark in de Lutkemeerpolder. Het Stadsdeel had hierbij een hoog ambitieniveau, dat vertaald is in een ontwerp met hoogwaardige ecologische, recreatieve en economische functies.
Het bedrijvenpark richt zich op Schipholgebonden bedrijvigheid, met name op gebied van logistieke dienstverlening. Juist de bijzondere ligging tussen de luchthaven en de hoofdstad legitimeert een hoger ambitieniveau dan op vergelijkbare terreinen in de provincie. Maar niet alleen de bijzondere locatie van het terrein in de regio speelt hierin een rol, ook de ligging van het terrein langs een uiterst kwetsbare ecologische zone vraagt om een zorgvuldige inpassing. Dit heeft geleid tot de aanleg van een aantal groene elementen op het terrein, zoals een parkachtige wandelroute, het vele water en een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen. Ook in en bij de bebouwing zullen veel groene elementen gebruikt worden. De ontsluitende ringweg heeft een breed profiel en is ingericht als laan.
Het bedrijvenpark wordt gekenmerkt door de oude polderlijnen van de Lutkemeerpolder. Deze polderlijnen vormen een raamwerk dat is gebruikt bij de ruimtelijke uitwerking van het bedrijfspark. Een van de belangrijke lijnen is uitgewerkt met de hoofdontsluitingsweg en een kunstroute, welke inmiddels gedeeltelijk gerealiseerd is. Door het maken van het begin- en eindpunt krijgt deze lijn een grotere betekenis. Deze lijn doorkruist in oost-west richting het gehele bedrijventerrein, vanaf de TI06 tot de Ringdijk.
De centrale verbindingsroute leidt vanuit de naastliggende woonwijk, via het bedrijfspark naar het recreatiegebied aan de westzijde. Deze route is voor langzaam verkeer uitgewerkt als een kunstroute. Op het kruispunt van verschillende zichtlijnen en verkeersroutes is in de plannen en uitkijktoren gesitueerd, iets buiten het bedrijventerrein, op een schiereiland midden in het natuurgebied. De toren is bereikbaar via een slingerachtige route over een stenen pad dat in hout overgaat en uiteindelijk eindigt in een trap naar boven. Op de top (ca 15 meter) is er een weids uitzicht over het natuurgebied.

BDP disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting kunstroute, Supervisie